Ana Tüzük

Etiket EtiketA Etiket2
DEVRİMCİ BANKA VE SİGORTA İŞÇİLERİ SENDİKASI (BANK-SEN)
ANA TÜZÜĞÜ

BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

MADDE 1 . SENDİKANIN ADI:

Sendikanın adı, Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendi-kasıdır. Kısa adı BANK-SEN'dir.

MADDE 2 . SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ:

Sendikanın merkezi İstanbul'dadır. Adresi Abide-i Hürriyet Caddesi Nakiye Elgün Sokak No: 117 Şişli'dir.

Sendikanın Merkezi, İstanbul dışında başka bir ile ancak, Genel Kurul kararı ile nakledilebilir.

Sendikanın merkezinin il sınırları içindeki adresi Genel Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir. Sendikanın merkezinin adres değişikliği durumunda, ilgili mercilere bilgi verilir. Gerekli duyurular yapılır, adres değişiklikleri tüzük değişikliğini gerektirmez.

MADDE 3 . SENDİKANIN KURULU BULUNDUĞU İŞKOLU :

Sendika 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 2822 sayılı kanunla değişik 60. maddesinin (11) sıra numarasında yer alan (BANKA VE SİGORTA ) işkolunda, Türkiye çapında faaliyet gösterir. Bu işkoluna giren işlerin yapıldığı işyerlerinde gerek asıl, gerekse yardımcı işler, sendikanın faaliyet alanı içine girer. Bu işkolunun, mevzuattan ötürü daraltılması veya genişletilmesi veya herhangi bir şekilde ve biçimde kapsamının değiştirilmesi halinde,

Sendikanın faaliyet gösterdiği işkolu da, yasa ve mevzuattan ötürü değişebilir. Daralabilir,genişleyebilir.

MADDE 4 . SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ :

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Türkiye Devrimci Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası "BANK-SEN",

demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak;

İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının toplumcu, çoğulcu ve katılımcı temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını,

Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip

çıkmayı, tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve uluslararası çalışma örgütü kararlarına dayak sendikal

hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı, üyeler arasında dayanışma dirlik ve birliği sağlamayı,

Uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik

sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak üretimin her alanında yaratılan artı değer içindeki işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,

Çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,

Sınıfın onursal görevi olarak, demokrasi ve insan haklarına dayalı olmayan tüm rejim ve yönetimlere karşı mücadele etmeyi temel amaç, ırk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, tüm işyerlerinde,

işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,

Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını temel ilke sayar.

MADDE 5 . SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :

Sendika genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka aşağıdaki yetkileri kullanır ve faaliyette bulunur.

Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişmesini sağlamak, temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmak,

İşkolunda çalışanları sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

Çalışma hakkı ve iş güvencesinin yaşama geçirilmesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve

çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırılması için mücadele etmek,

Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, gerektiğinde toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili

makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

Daha ileri sosyal kültürel ve ekonomik

haklara ulaşılmasını, ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve

v meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş

bir düzeye getirilmesini, işkolunda çalışan kadın, genç ve çocuk sorunlarını çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla girişimlerde bulunmak,

İşsizlik sigortasının kurulup işlemesi için çalışmalar yapmak,

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin geliştirilmesini sağlamak, bu amaçla kurs, seminer ve konferanslar düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini

arttırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, yayınları yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüleri kurmak,

Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunması için sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lokaller açmak,

ı) Çalışma hayatında, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetten doğan hususlarda işçileri temsilen ya da yazılı başvuruları üzerine hizmet akdinden doğan hakları ile sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalarda taraf olmak veya bu konularda adli yardımda bulunmak,

Üst kuruluşlara ve uluslararası sendikal örgütlere üye olmak, üyelikten ayrılmak, ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ve emekçiler

yararına çalışmalar yapan kuruluşlarla bağlantılar kurarak işbirliği, dostluk ve dayanışmayı pekiştirmek, bu amaçla yurtiçi ve yurt dışında yapılan toplantılara delege veya temsilci veya gözlemci göndermek.,

Üyelerinin evlenme, doğum, hastalık,

sakatlık, yaşlılık, emeklilik ve ölümlerinde kendilerine ve yakınlarına gerekli yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek, bu amaçlar için sandıklar kurulmasına yardımcı olmak, bağışta bulunmamak kaydıyla nakit mevcudunun %5'inden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,

Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mallar almak, satmak ve devretmek,

Üyeleri için kooperatifler ve vakıflar kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, kurulmuş olanlara katılmak, bağışta bulunmamak kaydıyla ve nakit

mevcudunun %10'unu geçmemek üzere kooperatife kredi vermek,

Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

Nakit mevcudunun %20'sinden fazla olmamak kaydıyla, sınai, iktisadi teşebbüslere yatırımlar yapmak,

Üyelerinin sendika ana tüzüğünün amaç ve ilkelerine uymalarını sağlamak,

ö) Yasalarda yer alan diğer görev ve yetkilerini yerine getirmek,

Bilimsel teknolojik gelişmelerin yarattığı sonuçların işkolumuzdaki emekçilerin çıkarlan ile çatışmasını önleyici çözümler üretmeye çalışmak.

MADDE 6. ÜYELİĞİN KAZANILMASI:

A) SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI İÇİN;

Sendikanın kurulu bulunduğu işkolunda

çalışıyor olmak, (16 yaşını doldurmamış bulunanların üyelikleri yasal temsilcilerinin iznine bağlıdır.)

Noterce onaylanmış beş adet üye kayıt fişini sendikaya vermek,Genel Yönetim Kurulu'nca üyeliğe kabul edilmek gereklidir.

Sendika tarafından 30 gün içinde

reddedilmeyen üyelik başvurusu kabul edilmiş sayılır.

Üyeliği kesinleşen işçinin üye kayıt fişinin birer nüshası sendikaca on beş gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ve işçinin çalıştığı işyerinin bağlı bulunduğu Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne gönderilir. Bir nüshası da işçiye, verilir.

MADDE 7 . ÜYELİKTEN AYRILMA :

a) Üyeler noter aracılığıyla bildirimde bulunmak koşuluyla sendika üyeliğinden ayrılabilirler.

v b) Ayrılma, noter başvuru tarihinden itibaren üç ay sonra geçerli olur.

c) Üyelikten ayrılanlar, notere başvurdukları tarihi izleyen aybaşından başlayarak üç ay süreyle ödentilerini ödemekle yükümlüdürler.

MADDE 8 . ÜYELİKTEN ÇIKARMA :

Sendika amaç ve ilkelerine ters düşen, Ana Tüzük hükümlerine uygun davranmayan, organ kararlarını yerine getirmeyen üyeler Genel Yönetim Kurulu'nun yazılı istemi üzerine Genel Disiplin Kurulu’nca

verilen çıkarma kararının Genel Kurul'ca onaylanması ile üyelikten çıkartılır.

Genel Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılan sendika yöneticilerinin görev ve yetkileri, Genel Kurul tarihine kadar askıya alınır. Ücretli çalışan yöneticiler Genel Kurul'ca aklandıklarında görevlerinin askıda olduğu süreye ilişkin özlük hakları topluca kendilerine ödenir.

BÖLÜM II SENDİKANIN YAPISI 

MADDE 9 - SENDİKANIN ORGANLARI:

1) Yönetim Organları

Genel Merkez Organları

Genel Kurul

Genel Yönetim Kurulu

Genel Denetim Kurulu

Genel Disiplin Kurulu

Merkez Temsilcilik Kurulu

Merkez Temsilcilik Yönetim Kurulu

 

Şube Organları

Şube Genel Kurulu

Şube Yönetim Kurulu

Şube Denetim Kurulu

Şube Disiplin Kurulu

2) Danışma Organları

Başkanlar Kurulu

Genel Temsilciler Kurulu

Şube Temsilciler Kurulu

3) Sendika Yöneticilerinde Aranılacak Nitelikler: Sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için; Sendikalar Kanunu'nun 5.

maddesinde sayılan Kumcularda Aranılan Esaslar ve

Seçimlerde Uyulacak Esaslar ile ilgili 14. maddesinde sayılan niteliklere sahip olmak gerekir.

Genel yönetim ve genel 'denetim kuruluna

seçilebilmek için en az 10 yıl bilfiil çalışmış olmak, şube yönetim ve denetim kuruluna seçilebilmek için ise 5. maddede aranan şartlara haiz olmak gereklidir. Çalışma sürelerinin tespitinde sosyal güvenlik kurumlarındaki kayıtlara göre prim ödenen günlerin toplamı esas alınır. On yıl bilfiil çalışmış olmanın hesabında yurtdışında işçi olarak çalışılan sürenin en çok beş yılı dikkate alınır.

MADDE 10. GENEL KURULUN OLUŞUMU :

Genel Kurul Sendikanın en yetkili karar organıdır.

Genel Kurul, Sendikanın toplam üye sayısı Genel Yönetim ve Genel Denetim kurullarının üyeleri ile birlikte 1000'den az ise üyelerden, 1000'den çok ise delegelerden oluşur.

Delege esasına göre yapılacak Genel Kurul, sendikanın Genel Yönetim ve Genel Denetim kurullarında görevli üyelerden ve ayrıca şube genel kurulunca, şube kurulmamış olan bölgelerde

işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek 200 delegeden oluşur.

Şube genel kurullarınca ya da işyerlerinde çalışan üyelerce seçilecek delegelerin toplam üye

sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenecek delege sayısı, şube genel kurullarından ya da işyerlerinde yapılacak delege seçiminden bir ay önce, Genel Yönetim Kurulunca, Şubelere ya da işyeri temsilcilerine bildirilir. Delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise, ya da aşıyorsa tama iblağ edilir.

Ancak üye sayısına bakılmaksızın her şube Genel Kurulda en az iki delege ile temsil edilir.

 

MADDE 11. GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ :

Gündemi Genel Yönetim Kurulunca saptanan Genel Kurul üç yılda bir Genel Yönetim Kurulun belirleyeceği, yer, gün ve saatte toplanır.

Genel Yönetim Kurulu, sendika tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün

ve saati ile, çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, sendika merkezinin bulunduğu mahalde yayınlanan bir gazetede ilan edilir; gazeteye eklenen delege listesi ile birlikte, yine 15 gün önce iki nüsha olarak, Genel Kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ve ilgili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.

Genel Kurul toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanamamışsa ikinci toplantı en

çok 15 gün içinde delege ya da üye tam sayısının en az 1/3'ü ile yapılır.

Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4'ünden az

olamaz. Görüşülecek konunun özelliğine göre tüzükte daha yüksek bir karar yeter sayısı öngörülmüşse bu sayı dikkate alınır,

Genel Kurula sunulacak Genel Yönetim Kurulu çalışma, hesap raporu ve denetim kurulu raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe teklifinin toplantı tarihinden en az 15 gün önce delege ya da üyelere gönderilmesi zorunludur.

 

Genel Kurul çalışmalarını Genel Başkan ya da Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri ile başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

Genel Kurul başkanlık kurulu açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel Kurulca alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları Genel Kurul defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.

Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin 1/10'unun yazılı istemi ile gündeme ekleme yapılır.

Genel Kurul gündemindeki konuları ve delegeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE 12- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Yönetim ve Genel Denetim

Kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

Genel Disiplin Kurulu kararlarını onaylamak ya da kaldırmak,

Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan gelecek döneme ilişkin bütçeyi görüşerek karara bağlamak. Mücbir sebeplerin doğması halinde Genel Yönetim Kuruluna ek bütçe yapma ve uygulama konusunda yetki vermek,

Delege tam sayısının 2/3'ünün oyu ile Ana tüzük değişikliği yapmak,

Şubeler açmak veya bu konuda Genel Yönetim Kurulu'na yetki vermek; şubeleri birleştirmek veya kapamak,

Ulusal Konfederasyonlara, uluslararası kuruluşlara üye olma ya da Genel Kurul delege tam sayısının 2/3'ünün oyu ile üyelikten ayrılma kararı vermek,

Sendika merkezinin başka bir ile nakline karar vermek,

Taşınmaz malların satın alınması, satılması konusunda ya da diğer hususlarda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

ı) Genel Kurul, delege tam sayısının 2/3'ünün oyu ile sendikanın tüzel kişiliğine son vermek, para ve mal karşılığının tasfiyesini karara bağlamak,

Gizli oy açık sayımla, Genel Merkez Yönetim organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

Üyesi bulunduğu, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla diğer kuruluşların merkez genel kurul toplantılarına katılacak delegeler ve görevli üyeleri

seçmek veya bu konudaki yetkisini Genel Yönetim Kuruluna devretmek, (Konfederasyon delegelerinin Merkez Genel Kurulundan seçilmesi zorunludur.)

MADDE 13- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Olağanüstü Genel Kurul aşağıda belirtilen koşullarda toplanır:

Genel Yönetim ya da Genel Denetim Kurulu kararı ile,

Genel Kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı ve gerekçeli istemi ile,

Olağanüstü Genel Kurula, Genel Kurullarını yapmış şubelerin delegeleri ile Genel Kurullarını yapmamış şubelerin üyeliğini yitirmemiş olan eski delegeleri katılır,

Olağanüstü Genel Kurul gündemi ile bağlıdır.

Olağanüstü Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Genel Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde Olağanüstü Genel Kurul, istem gününden başlayarak, en geç bir ay içinde toplanır.

MADDE 14- GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan ve Genel Sekreter ile birlikte 7 (yedi) üyeden oluşur. 7 kişilik asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asil

üyeliklerden boşalma olduğunda, aldıkları oy sırasına göre, yedekleri çağrılır.

Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurulca, bu göreve aday olanlar arasından 17. maddede öngörülen yöntem uyarınca seçilir. Ancak yedek üyeler, 17.

maddede öngörülen turlara tabi olmaksızın, ilk turda en çok oyu alan adaylar arasından, aldıkları oy sırasına göre seçilir.

MADDE 15- GENEL YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI YÖNTEMİ:

Genel Yönetim Kurulu en az haftada bir, önceden saptanan günde genel başkanın yönetiminde toplanır.

Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda Genel

Başkanın katıldığı görüş Genel Yönetim Kurulu kararını oluşturur. Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır.

Genel Yönetim Kurulu gerektiğinde Genel Başkanın ya da iki üyesinin: istemi üzerine her zaman toplanır.

MADDE 16- GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonra en yetkili karar ve yürütme organıdır.

Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

Ana tüzükte belirlenen amaç ve ilkelerin yaşama geçirilmesi ve sendika görevlerinin yerine getirilmesi için gereken tüm kararlan almak,

Uzmanlık dairelerinin başkanlarını belirlemek için görev bölümü yapmak,

Ana tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

Genel Kurulu ve şube genel kurullarını toplantıya çağırmak,Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurulca verilen yetkileri kullanmak,

Genel Kurula sunulacak çalışma, hesap raporları ile bütçeyi ve Ana tüzük değişikliğine ilişkin tasarıları hazırlamak,

Genel Kurulca verilen yetkiye dayanarak şubeler açmak, sınırlarını saptamak, kurucu Yönetim Kurulu üyelerini atamak,(Ancak,

v Genel Yönetim Kurulu, şube sınırları içindeki

işyerlerini şube genel kurulundan önceki 6 ay içinde başka şubeye bağlayamaz.)

Üyelik başvurularını karara bağlamak,

Ana Tüzükle belirlenen amaçların

gerçekleşmesi için bilimsel ve teknik bürolar kurmak, çalışacakları atamak, ücret ve çalışma koşullarını belirlemek,

Eğitim çalışmaları yapmak,

Sendika adına anlaşmalar yapmak,

Sendika çalışmalarının düzenli yürütülmesi için yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

Boşalması durumunda, Genel Başkanlık ve Genel Sekreterlik için kendi üyeleri arasından seçim yapmak,

Uzmanlık dairelerinin kurulmasına karar vermek,

Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, gerektiğinde toplu iş uyuşmazlıkları

çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak, gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

Sendika işyeri temsilcilerini atamak, görevden almak ya da bu konuda şubeleri yetkili kılmak,

Çalışma yaşamından, yasal düzenlemelerden, toplu iş sözleşmelerinden, örf, adet ve geleneklerden doğan uyuşmazlıklardan, hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan hakları konusunda üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak,

açılan davalara taraf olmak, sulh olmak, ibra etmek,

Sendikaya taşınır ve genel kurulun yetki vermiş olması durumunda taşınmaz mal alınmasına, gerektiğinde satılmasına karar vermek ve bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemek,

Ulusal ya da uluslararası örgütlerle kamuya

ait ve özel kuruluşların toplantı ve gezilerine katılacak temsilcileri saptamak,

Genel Denetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

Sendika merkezinin il sınırları içinde adres değişikliğine karar vermek,

Ana tüzük ve yönetmelik hükümlerine, organ kararlarına aykırı davranan sendika üyelerini ve yöneticilerini Genel Disiplin Kurulu’na vermek,

Gerektiğinde Merkez Temsilcilik Kurulları açmak, bunları birleştirmek ve kapamak,

Sendikayı her türlü resmi ve özel kuruluş ve kişiler nezdinde temsile yetkili kılınacak kişi veya kişileri tespit etmek,

Bütçedeki fasıllar arasında gerekli aktarmaları yapmak, bütçenin yetmemesi halinde, ilk Genel Kurulun onayına sunmak üzere ek bütçe yapmak ve uygulamak,

Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek, nakit mevcudunun %10'undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek,

Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyelerinin evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit

mevcudunun %5'inden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,

Nakit mevcudunun %20'sinden fazla olmamak kaydıyla, sınai ve iktisadi kuruluşlara yatırımlar yapmak,

Yurt içinde ve yurt dışında sendikanın üyesi bulunduğu işçi kuruluşlarına ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve yurt dışında tertiplenecek araştırma, kurs, seminer, konferans ve benzeri nitelikteki gezilere katılacakları tespit etmek.

MADDE 17 . GENEL BAİKANIN SEÇİMİ :

Genel Başkan genel kurul toplantısına katılan delegelerin 2/3 oyu ile seçilir. İlk turda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci turda salt çoğunluk oyunu sağlayan aday; bu turda salt çoğunluk oyu sağlana- maması durumunda, üçüncü turda en çok oy alan aday genel başkan seçilir.

MADDE 18. GENEL BAİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ :

Sendikayı yurt içinde ve dışında gerçek ve tüzel kişiler ile kurumlar katında temsil etmek,

Sendika içinde uyumu ve düzeni sağlamak,

Genel Kurul toplantısını açmak, Genel Yönetim Kuruluna, danışma kurallarına başkanlık etmek, sendikaca düzenlenen tüm toplantıları yönetmek,

Genel Başkan'ın yokluğunda yukarıda belirtilen görev ve yetkileri Genel Sekreter üstlenir.

MADDE 19. GENEL SEKRETERİN SEÇİMİ :

Genel Sekreter, Genel Kurul'ca bu göreve aday olanlar arasından 17.madde de öngörülen yöntem uyarınca seçilir.

MADDE 20. GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ :

Sendikanın amaç ve ilkelerinin yaşama geçirilmesi ve görevlerinin yerine getirilmesi için çalışma yaşamını ve özellikle işkolunu ilgilendiren tüm verileri derlemek, yazışmalar yapmak,

Genel Yönetim Kurulu'nun gündemini hazırlamak, toplantıdan en az bir gün önce Genel Yönetim Kurulu üyelerine ulaştırmak, karar defterini tutmak ve katılan üyelere imzalatmak,

Genel Yönetim Kurulu’nca alınan kararların uygulanması için uzmanlık daireleri arasında eşgüdüm sağlamak,

Sendika personelinin düzenli çalışmasını sağlamak, özlük işlerini düzenlemek,

Başkanın yokluğunda, başkanlığa vekalet etmek.

MADDE 21. GENEL DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU :

Genel Denetim Kurulu, Genel Kurul'ca seçilen 3 üyeden oluşur Asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Başkan dahil, her üye bir oy hakkına sahiptir.

MADDE 22. GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ :

Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

Ana tüzüğe uygun olarak, yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha düzenli bir çalışma

ortamının yaratılabilmesi için Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

Her denetim sonunda Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da Genel Kurula rapor vermek,

Genel Yönetim Kurulunun istemi üzerine şubeleri denetlemek,

Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulundan Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek,

MADDE 23. GENEL DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU :

Genel Disiplin Kurulu Genel Kurulca seçilen 5 üyeden oluşur, asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun

istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en çok bir ay içinde sonuçlandırır. Genel Yönetim Kurulu, gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara

katılamazlar; yerlerine geçici olarak yedekleri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür.

Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karara varır. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kararın kanıtları ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

MADDE 24- GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Disiplin Kurulu, sendika üye ve yöneticileri hakkında aşağıda belirtilen cezalardan birini verir.

Uyarı,

Kınama,

Sendika yöneticilerini geçici ya da sürekli olarak görevden alma,

d) Sendika üyeliğinden geçici ya da sürekli çıkarma,

Genel Disiplin Kurulunca verilen kararlar Genel Yönetim Kurulunca uygulanır.

Genel Disiplin Kurulunca verilen sürekli görevden alma kararma karşı sendika yöneticisinin ve üyesinin Genel Kurula itiraz hakkı vardır.

Görevden sürekli alınma kararı ile Genel Kurul tarihleri arasında kalan süre içinde yöneticinin görevi askıya alınır.

Görevi askıya alınan yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz, öz-lük haklarından yararlanamaz.

Genel Disiplin Kurulunca verilen sürekli, görevden alma kararı ile sürekli, üyelikten çıkarma cezaları, Genel Kurulun onayı ile kesinleşir.

MADDE 25- MERKEZ TEMSİLCİLİKLERİNİN KURULUŞU

Merkez Temsilcilikleri, kural olarak aynı işverene bağlı en az 4000 işçinin çalıştığı ve sendikanın örgütlü bulunduğu işyerleri için kurulur. Genel Yönetim Kurulu, üye sayısına bakmaksızın, aynı işve-rene bağlı işyerleri için veya ayrı ayrı işverenlere bağlı

işyerlerini birleştirerek merkez temsilciliği kurabilir. Yeni kurulan merkez temsilcilik organlarını atar.

Atananlar, ilk seçimlerine kadar görev yaparlar. 

MADDE 26- MERKEZ TEMSİLCİLİK KURULUNUN OLUŞUMU:

25. Maddede yazılı niteliklere sahip işyerlerini temsilen Genel Merkez Genel Kuruluna seçilen delegelerden oluşur.

MADDE 27- MERKEZ TEMSİLCİLİK KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Merkez Temsilcilik Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulunda, aşağıdaki görevleri yapar.

Genel Kurula katılan delegeler arasından, 17. maddede öngörülen yöntemle, Merkez Temsilcilik Kurulu Başkanını seçmek,

Merkez Temsilcilik Kurulu Yönetim Kurulunu seçmek,

MADDE 28- MERKEZ TEMSİLCİLİK YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;

Merkez Temsilcilik Kurulu Başkan ve üyeleri seçimlerini izleyen 5 gün içinde davetsiz olarak

toplanır ve üyeleri arasından gizli oy açık sayımla ve salt çoğunlukla bir başkan vekili ve bir de sekreter seçerler.

Merkez Temsilcilik Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine olağan olarak 4 ayda bir, olağanüstü hallerde ise, her zaman toplanır. Gündemindeki maddeleri görüşerek prensipleri tespit eder ve dağılır. Alınan kararlar, Kurul Başkanı, Başkan vekili ve sekreter

tarafından yerine getirilir.

Genel Yönetim Kurulu sorunların kotarılmasında, Merkez Temsilcilik Yönetim Kurulunca alınan kararları göz önünde tutar. Uygulanmaması için haklı bir sebep yoksa uygular.

Uygulanmasında sakınca bulunan hallerde, durumu saptar.

h) Merkez Temsilcilik Yönetim Kurulunca alınan kararlar, Başkan, Başkan vekili ve sekreter tarafından yerine getirilir. Yerine getirilmeyen kararlar nedenleri ile birlikte Merkez Temsilcilik Yönetim Kuruluna bildirilir.

MADDE 29- ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU:

Şube Genel Kurulu, şube sınırları içindeki işyerlerinde çalışan üye sayısı 500'den az ise

üyelerden, 500'den çok ise delegelerden oluşur.

Delegelerle yapılacak şube genel kurulu şubenin yönetim ve denetim kurullarında görevli üyelerden ve ayrıca işyerlerinde çalışan üyelerce seçilen 100 delegeden oluşur.

Şube Genel Kuruluna işyerlerinden seçilecek delegelerin sayısı, Genel Yönetim Kurulunca, şube sınırları içindeki toplam üye sayısının delege sayısına oranı göz önüne alınarak belirlenip ilgili şubeye genel kuruldan bir ay önce bildirilir. İşyerlerinden seçilecek delege sayısını belirlemede kesirler yarım ise ya da

aşıyorsa tama iblağ edilir.

Ancak üye sayısına bakılmaksızın her işyeri şube genel kurulunda en az bir delege ile temsil edilir.

Şube Genel Kurullarına katılacak delegelerin seçim tarihi, yeri ve seçime katılacak üyelerin listesi şube yönetim kurulunca işyerlerinde seçimden 15 gün önce ve beş gün süre ile ilan edilir. İlan tarihi ile seçim tarihi arasında üyeliği gerçekleşen işçiler de seçime katılırlar. Herhangi bir nedenle işinden ayrılan sendika üyesi ayrıldığı işyerinde yapılacak delege seçimine katılabilirler.

Yeni kurulan şubelerin genel kurulları- en geç bir yıl içinde toplanır.

MADDE 30- ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIİMA YÖNTEMİ:

Şube Genel Kurulu üç yılda bir, Genel Merkez Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç ay önce toplanır. Toplantı tarihi Genel Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Gündemi ve yapılacağı yer şube yönetim kurulunca saptanır.

Genel Yönetim Kurulu, sendika tüzüğüne göre şube genel kuruluna katılma hakkı bulunan delege ya da üyelerin listesini düzenler. Genel Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurulun gündemi, toplantı yer, gün ve saati ile çoğunluk olmaması durumunda yapılacak ikinci toplantıya

ilişkin hususlar, en az 15 gün önce, sendika şubesinin bulunduğu mahalde yayınlanan bir gazetede ilan edilir; bunlara eklenen delege listesi ile birlikte, yine 15 gün önce iki nüsha olarak, Genel Kurulun yapılacağı yerin mülki amiri ile ilgili seçim kurulu başkanlığına yazı ile bildirilir.

Şube Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı delege ya da üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Duyurulan günde yeterli çoğunluk sağlanmazsa, ikinci

toplantı en geç 15 gün içinde delege üye tam sayısının en az 1/3'ü ile yapılır.Kural olarak karar yeter sayısı toplantıya katılan delege ya da üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı delege ya da üye tam sayısının 1/4'ünden az olamaz.

Şube Genel Kuruluna sunulacak şube yönetim kurulu çalışma raporu ile denetim kurulu raporunun delegelere ya da üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce gönderilmesi zorunludur.

Şube Genel Kurul çalışmalarını şube başkanı ya da yönetim kurulu üyelerinden biri başlatır ve başkanlık kurulunun seçimini yönetir.

Şube Genel Kurulu Başkanlık Kurulu açık oyla seçilen bir başkan iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulunca

alınan bütün kararlar ile seçim sonuçları genel kurul karar defterine yazılarak başkanlık kurulu üyelerince imzalanır.

Şube Genel Kurulunda hazır bulunan delege ya da üyelerin 1/10'unun yazılı istemi ile gündeme

ekleme yapılır.

ı) Şube Genel Kurulu gündemindeki konulan ve delegeler ya da üyeler tarafından sunulacak önerileri inceleyip rapora bağlamak üzere komisyonlar oluşturulabilir. Üye sayısı genel kurulca belirlenen komisyonlar çalışmalarına başlamadan önce bir başkan ve bir yazman seçerler. Komisyonların raporları genel kurulca görüşülüp karara

bağlanmadıkça geçerli sayılmaz.

MADDE 31- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşüp karara bağlamak,

Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

Gizli oy açık sayımla şube başkanı ile yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil ve yedek üyelerini, Genel Kurul delegelerini seçmek,

MADDE 32- OLAĞANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU:

Olağanüstü şube genel kurulu aşağıda belirtilen koşullarda toplanır.

Şube yönetim ya da denetim kurulu kararı ile,

Şube genel kurul delegelerinin ya da üyelerinin 1/5'i yazılı ve gerekçeli istemi ile,

Olağanüstü şube genel kuruluna bir önceki genel kurulda seçilmiş delegeler ya da şube sınırları içindeki üyeler katılır.

Olağanüstü şube genel kurul gündemi ile bağlıdır.

Olağanüstü şube genel kuruluna çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Olağanüstü şube genel kurulu, Genel

Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde, istem gününden başlayarak en geç bir ay içinde toplanır.

MADDE 33- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

Şube yönetim kurulu başkan ve sekreterle birlikte 5 üyeden oluşur.

Şube yönetim kurulu asil üyeliklerinde boşalma

olduğunda aldıkları oy sırasına göre yedekleri çağrılır.

MADDE 34- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIİMA YÖNTEMİ:

Şube yönetim kurulu haftada bir, önceden saptanan günde, başkanın yönetiminde toplanır. Başkanın yokluğunda toplantıyı sekreter yönetir. Toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği durumunda başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararını oluşturur.

Kararlar karar defterine yazılarak katılanlar tarafından imzalanır. Gündemin hazırlanması ve kararların

deftere yazılması sekreterin görevidir.

Şube yönetim kurulu, gerektiğinde, başkanın ya da iki üyesinin istemi üzerine her zaman toplanır.

MADDE 35- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

İlk toplantısında, üyeleri arasından, bir sekreter ve bir sayman seçmek,

Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,

Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak ya da bu amaçla görevlileri belirlemek,

Üyelik başvurularını incelemek, üyelik belgelerini görüşü ile birlikte Genel Yönetim Kuruluna iletmek,

D Genel Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, Genel Yönetim Kurulunun yetki vermesi durumunda işyeri temsilcilerini seçmek,

Şube sınırları içinde, çerçevesi Genel Yönetim Kurulunca saptanan eğitim çalışmaları yapmak,

Şube sınırları içindeki organ seçimleri ile ilgili tüm çalışmaları yapmak, Genel Yönetim Kurulunun bu konuda vereceği görevleri yerine getirmek,

ı) Şube denetim kurulunu toplantıya çağırmak, saptadığı usulsüz-

lükleri Genel Yönetim Kuruluna bildirmek,

Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Genel Yönetim Kurulundan istemek,

Şube disiplin kurulu kararlarını uygulamak,

Şube harcamalarını onaylamak,

Ana tüzük ve yönetmelik hükümlerini uygulamak.

MADDE 36- ŞUBE BAİ KANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Ana tüzük ve yönetmelik hükümleri ile sınırlı olarak, şubeyi temsil etmek,

Şube yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek,

Şube çalışmalarının düzenli yürütülmesini sağlamak, çalışmaları ve hesapları denetlemek, uyarılarda bulunmak,

Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli

çalışmasını sağlamak, bu amaçla gerekli önlemleri almak,

İki imza ile yapılacak yazışmaları ve işlemleri imzalamak,

0 Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yaparak bölgesindeki sorunları çözümlemek,

Genel Yönetim Kurulu kararları ile Ana tüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,

Genel Yönetim Kurulunun çıkaracağı yönetmelik uyarınca har-cama yapmak.

MADDE 37- ŞUBE DENETİM KURULUNUN OLUŞUMU:

Şube Denetim Kurulu şube genel kurulunca seçilen üç üyeden oluşur.

Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Kurul üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. En geç üç ayda bir toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluğudur. Başkan dahil her üye bir oy hakkına sahiptir.

MADDE 38- ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şube yönetim kurulu çalışmalarının Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

Ana tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yönetsel ve parasal denetimler yapmak, daha verimli bir çalışma ortamının yaratılabilmesi için şube yönetim kuruluna öneride bulunmak,

Her denetim sonunda şube yönetim kuruluna ve Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonunda da bir örneği Genel Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere şube genel kuruluna rapor vermek,

Şube yönetim kurulunun istemi üzerine denetimler yapmak,

Gerektiğinde şube yönetim kurulundan şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

MADDE 39- ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU VE ÇALIİMA YÖNTEMİ:

Şube disiplin kurulu şube genel kurulunca seçilen 5 üyeden oluşur. Asil üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Toplanma ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Şube disiplin kurulu şube yönetim kurulunun istemi üzerine toplanır ve önüne gelen konuyu en geç bir ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu gerektiğinde bu süreyi uzatabilir.

Kurul üyeleri kendileri ile ilgili toplantılara katılamazlar. Yerlerine geçici olarak yedekleri

çağrılır. Kurul üyelerine ilişkin konulan öncelikle ve ivedilikle görüşür. 

Şube disiplin kurulu ilgilinin savunmasını aldıktan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanıtlar kararda ayrıntılı olarak gösterilmelidir.

MADDE 40- ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şube Disiplin Kurulu, şube üyeleri ve yöneticileri hakkında uyarı ya da kınama cezası verir.

Şube Disiplin Kurulu, önüne gelen konuda daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği kanısına varırsa, görüşü ile birlikte dosyayı gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kuruluna gönderilmesi için şube yönetim kuruluna verir.

Şube Disiplin Kurulunca verilen kararlar şube yönetim kurulunca uygulanır.

MADDE 41- BAİKANLAR KURULU:

Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın yönetiminde, Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Denetim ve

Genel Disiplin Kurulu Başkanları, Merkez Temsilcilik kurulları başkanları ile şube başkanlarından oluşur.

Başkanlar Kurulu Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü zamanda toplanır. Gündemde yer almayan konuların görüşülmesi toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun kararına bağlıdır.

MADDE 42- GENEL TEMSİLCİLER KURULU:

Genel Temsilciler Kurulu, Genel Başkanın

yönetiminde, Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin Kurulu üyeleri ve Merkez Temsilcilik Kurulu üyeleri, şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile işyeri baş temsilcilerinden oluşur.

Genel Temsilciler Kurulu Genel Yönetim Kurulu kararı ve hazırlandığı gündem uyarınca toplanır.

MADDE 43- ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU:

Şube Temsilciler Kurulu, şube başkanının

yönetiminde, şube yönetim, denetim ve onur kurulları üyeleri ile işyeri temsilcilerinden oluşur.

Şube Temsilciler Kurulu şube yönetim kurulu kararı ve hazırlandığı gündem uyarınca toplanır.

MADDE 44- UZMANLIK DAİRELERİ:

Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebilmesi için aşağıdaki daireler kurulabilir: 1- Örgütlenme

Toplu Sözleşme

Eğitim ve Araştırma

Mali İşler

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 6- Hukuk

7- Dış İlişkiler

Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile yeni daireler kurulabilir.

Her uzmanlık dairesinin kuruluşu, görevi, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir yönetmelik hazırlanır.


BÖLÜM III- GELİR VE GİDERLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

MADDE 45- GELİRLER:

Sendikanın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

Üyelik Ödentisi: Üyenin çıplak aylık ücretinin %1'i olan ödentiden oluşur.

Mal Varlığı Gelirleri: Sendikanın mal varlığı gelirleri para ve taşınır-taşınmaz mallardan sağlanan gelirler ve bu değerlerin devir, temlik ve satışlarından elde edilen kazançlar,

2821 Sayılı Sendikalar Yasası'nın 40/3 fıkrası çerçevesinde uluslararası örgütlerden sağlanan

yardımlar,

Sosyal ve kültürel etkinlik gelirleri,

Genel Yönetim Kurulu tarafından kabulü uygun görülen, gerçek veya tüzel kişilerden ve sendikanın üyesi bulunduğu Konfederasyon ile uluslararası örgütlerden sağlanan bağışlar.

MADDE 46- GELİRLERİN KULLANILMA YÖNTEMİ:

Sendikanın gelirleri, elde edildikleri tarihten itibaren otuz gün içinde sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Kasada asgari ücretin on katından fazla para bulundurulamaz.

Sendika adına para çekmek, biri birinci derece imza yetkisi bulunan iki Genel Yönetim Kurulu üyesi imzası ile olanaklıdır. Birinci derecede imza yetkisi Genel Başkan, Genel Sekreter ve Mali Daire Başkanı'na aittir.

Diğer Genel Yönetim Kurulu üyeleri ikinci derece imza yetkisine sahiptirler.

MADDE 47- GİDERLER:

Harcamalar bütçeye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Ödenti ve diğer gelirlerin en az %5'i eğitime ayrılır.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

Demirbaşların satış ve terkini Genel Yönetim Kurulu kararıyla yasal usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

 

BÖLÜM IV- ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 48- TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR :

Aşağıda belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur:

Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetim ve Genel Onur Kurulu karar defterleri,

Üyelerle ilgili bilgilerin yer aldığı üye kayıt defteri,

Aidat, yevmiye, envanter defterleri ile defter- i kebir,

Gelen ve giden evrak kayıt defterleri,

Zimmet defteri,

Bilanço ve kesin hesap defterleri,

Gelen evrakın aslı, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyalan,

Genel Yönetim Kurulu kararı ile bastırılan, sıra numaralı, mühürlü, kopyalı gelir makbuzları ile giderlerin fatura ve belgelerinin saklanacağı dosyalar.

Yukarıda (1), (2), (3), (4) sıra numaralı bentlerde yazılı defterler her olağan Genel Kurulu izleyen 15 gün içinde notere onaylattırılır.

Şubelerde tutulacak defter ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Genel Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

MADDE 49- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN ÜCRET VE ÖDENEKLERİ:

Sendika ücretle çalışan yöneticilere ödenecek ücret ve yan öde-meler bütçe ile belirlenir.

Sendika yöneticilerinin seçime girmeme, seçimi kazanamama, çekilme veya ölümü nedeniyle görevlerinin sona ermesi halinde, kendilerine veya kanuni mirasçılarına göreve seçildikleri tarihten görevlerinin sona erdiği tarihe kadar fiilen çalıştıkları her tam yıl için kendilerine ödenen aylık ücretlerine ek olarak sağlanan para ve para ile ölçülmesi mümkün haklarında göz önünde tutulması suretiyle hesaplanacak bir günlük ücretin 45 katı tutarında bir hizmet ödeneği verilir. Bir yıldan artan süreler için ödeneğin yıllık oranı üzerinden hesaplama yapılır. Aynı dönem için bir defadan fazla hizmet ödeneği ödenmez.

MADDE 50- ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜST KURULUŞ ÜYELİĞİ :

Bank-Sen Sendikası ulusal düzeyde; Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'e üyedir. Uluslar arası düzeyde ise; FIET (Uluslararası Ticaret Büro Mesleki ve Teknik Hizmetler Federasyonu) üyesidir.

MADDE 51- BANK-SEN Sendikası'nın kurucuları organlarında çalışmış olanlar ile haklarında sendikal faaliyetlerinden dolayı dava açılmış bulunan veya bu nedenler ile mağduriyete uğramış olan üyelerine (BANK-SEN SENDİKASI-ONUR ÜYELİĞİ)

belgesi, Genel Yönetim Kurulunca verilir. Bu belge hayatta olmayanların ailelerine verilir. Hayatta olanlar dilerlerse Sendikanın Genel Kurullarının toplantılarına katılabilirler. Sendikanın diğer etkinliklerinden mevcut üyeler gibi faydalanabilirler. Ancak delege olmadıkça oy kullanamazlar. Sendika bu onursal üyelerinden en geniş biçimde yararlanmayı

gündeminde tutar.

MADDE 52- SENDİKANIN KURUCULARI:

Sendikanın kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

METİN DENİZMEN

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Beyoğlu İb. İef Hacı Bakkal Sokak, Derya Apt. No: 24/4 Kuzguncuk - İstanbul

Giriş Tarihi : 1.11.1957 T.C. Baba adı : Kadri

Doğum Tarihi : 1934 - İstanbul

 

HASAN EROL

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Umum Müd.

Memur

Halaskargazi Caddesi, Gazi Paşa Apt. 214 Osmanbey

- İstanbul

Giriş tarihi : 22.01.1969

Baba adı : İsmail Vehbi Doğum tarihi :1939 - Görele

 

HAKKI ONARAN

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Balıkpazarı İb. İef Fevzipaşa Caddesi, Kirazlıdere Sokak No: 25/2 Fatih - İstanbul T.C.

Giriş Tarihi : 10.01.1967 Doğum Tarihi : 1947 – İstanbul

 

SADRETTİN ÖKTEM

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Beyoğlu Şub. Müd. Muv.

Spor Caddesi No: 139/9 Durak Apt. Beşiktaş - İstanbul

Baba adı : Asaf

Giriş Tarihi : 19.09.1950 T.C. Doğum Tarihi : 1924 - İstanbul

 

KENAN ÖNER

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. İişli İb. İef Büyükdere Caddesi, No :89/5 Mecidiyeköy - İstanbul Giriş Tarihi : 14.07.1968 T.C.

Baba adı : Süleyman Doğum Tarihi : 1948 - İstanbul

 

ALTAN AÇIKEL

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Beyoğlu İb. İef Sahrayolu Sokak, No: 6 Göztepe - İstanbul

Giriş Tarihi : 01.03.1960 T.C. Baba Adı : Münir

Doğum Tarihi : 1938 - İstanbul

 

ALİ AKSUNER

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Umum Müd. İef

Sormagir Sokak No: 91 D.4 Cihangir - İstanbul Giriş Tarihi : 01.12.1967

Baba Adı : Behlül

Doğum Tarihi : 1949 - İstanbul

 

İAKİR ALYANAK

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Pangaltı Şub. İefi Gayrettepe Likör Fb. Arkası No:1 Yiğitoğlu Apt. D.10 Giriş Tarihi : 01.06.1958 T.C.

Baba Adı : Emin

Doğum Tarihi : 1928 / İstanbul


AYTAÇ DOĞRUEL

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Beyoğlu Şub. İef Oyak Sitesi, No:25 A Blok D.10 Yeni Levent - İstanbul

Giriş Tarihi : 01.06.1968 T.C. Baba Adı : Mustafa Doğum Tarihi : 1949 / Eskişehir

 

ORHAN ERKUİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Beşiktaş İb. 2.

Müd.

Akdeniz Caddesi No: 78/4 Fatih - İstanbul Giriş Tarihi : 1.2.1951 T.C.

Baba Adı : Hasan Basri Doğum Tarihi : 1918 / İstanbul

 

RIFAT TONAROĞLU

YAPI VE KREDİ BANKASI A.İ. Pangaltı Şub. İef Dere Sok. No:20 Mecidiyeköy - İstanbul

Giriş Tarihi : 1.4.1969 T.C. Baba Adı : Mustafa Doğum Tarihi : 1939 / Görele

 

HASAN TORAYDIN

YAPI KREDİ BANKASI A.İ. Beyoğlu Şub. Memur Feriye Cad. Çaylak Sokak No:64 Taksim - İstanbul Giriş Tarihi : 15.2.1969 T.C.

Baba Adı : Cevdet

Doğum Tarihi : 1944 /Bornova/İzmir

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu ana tüzük Merkez Genel Kurulunca, onaylandığı tarihinden itibaren geçerlidir. Ancak daha önceki ana tüzüğe göre sendikanın yönetim organlarına seçilmiş olanların, delegelik ve bu organlardaki üyelik hakları; seçilmiş oldukları kurulun ilk olağan Genel Kurul toplantısı sonuna.

kadar saklıdır.